கனடா – காரை கலாசார மன்ற கீதம்

               கனடா – காரை கலாசார மன்ற கீதம்

                                     கனடா காரை கலாசார மன்றம்
                                      வாழிய வாழியவே!
                                     இனிதே காரை நகர்வாழ் மக்கள்
                                     இன்புற்று வாழியவே!

                                     மருதமும் நெய்தலும் மருவித் தோன்றும்
                                     மாநிலம் காரைநகர்
                                    கருதும் கல்வி கலையொடு ஒழுக்கமும்
                                     கண்டபண் பாட்டுநகர்!

                                     பால்நிறமான கடலலை மோதிப்
                                     பரவிடும் கரையினிலே
                                     மேலொளி வீசும் கலங்கரை விளக்கம்
                                     விளங்கிடும் மேன்மைநகர்

                                    அருளம் பலவனார் அல்லின் ஏபிரகாம்
                                    ஆனோர் வளர்த்தநகர்
                                    பொருளை வளர்க்கும் வர்த்தக ராலே
                                     பொலியும் பொன்னகரம்!

                                    பாரிற் புகழொடு பஞ்ச ரதம் வரும்
                                    பதியும் இதுவே தான்
                                   தேரில் பொலிதரு சுந்தரேஷ் வரரும்
                                    திகழ்வதும் இங்கேதான்!

                                   ஈழத்துச் சிதம்பரம் இலங்கிடும் காரை
                                   என்றென்றும் வாழியவே!
                                   தொளொத்த காரை- கனடா மக்கள்
                                   தொடர் பென்றும் வாழியவே!

இம்மன்ற கீதத்தை ஆக்கியவர் : தமிழருவி ஆசிரியமணி த.சிவகுமாரன்

இசை அமைப்பு

குரல் : சங்கீத பூஷணம் காரை ஆ.புண்ணியமூர்த்தி

வயலின்: அளவையூர் இசை ஞான பூபதி கேசவமூர்த்தி

மிருதங்கம்: மிருதங்க கலா வித்தகர் பரஞ்சோதி ரதிரூபன்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>