கனடா-காரை கலாச்சார மன்றத்தின் காரை வசந்தம் 2000ம் ஆண்டில் இருந்து 2010ம் ஆண்டு வரை கலை விழா சிறப்பிதல் முகப்பு அட்டை படங்கள்

CKCA KARAI VASANTHAM BOOK FRONT COVER 2000-2010