«

»

கனடா காரை கலாச்சார மன்றம் விடுக்கும் விசேட பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவித்தல்!

CKCA logo

கனடா காரை கலாச்சார மன்றம் விடுக்கும் விசேட பொதுக்கூட்டத்திற்கான அறிவித்தல்!


கனடா காரை கலாச்சார மன்றத்தின் தற்போதைய நிர்வாக சபைக்கு மன்றத்தின் யாப்பு விதிகளிற்கு அமைய முழுமையான நிர்வாக சபை அங்கத்தவர்களை தெரிவு செய்வதற்கான விசேட பொதுக்கூட்டம்.


இடம்: ஸ்காபுரோ சிவிக் சென்டர்
 காலம்: 17.12.2016 சனிக்கிழமை 
 நேரம்: காலை 8.30


நிகழ்ச்சி நிரல்: 
யாப்பு விதிமுறைகளிற்கு அமைய 25.11.2016 எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமைக்கு முன்னர் அறியத்தரப்படும்.
2016ம் ஆண்டுக்குரிய அங்கத்தவர் மட்டும் கலந்து கொள்ளலாம். குறைந்தபட்சம் பொதுக்கூட்டத்திற்கு மூன்று தினங்களிற்கு முன்னர் அங்கத்துவ பணம் செலுத்தியவர்கள் மட்டும் பொதுக்கூட்டத்தின் போது வாக்கு அளிக்கும் உரிமையினை கொண்டிருப்பர் என்பது ஞாபகத்தில் கொள்ளத்தக்கது.

 

                 நிர்வாகம்
கனடா காரை கலாச்சார மன்றம்