«

»

கனடா-காரை கலாச்சார மன்றம் 08.10.2017 அன்று நடாத்திய தமிழ் மொழித்திறன் பண்ணிசை போட்டிகளின் முடிவுகள்!

காரை  கலாச்சார மன்றத்தினால்  இம்முறை நடாத்தப்பட்ட  தமிழ்த்திறன் போட்டிகளில் பங்குபற்றி முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற மாணவர்  விபரம் வருமாறு.

 

                                                                 பேச்சு போட்டி

 

பாலர் பிரிவு

முதலாம் இடம்

இஷானி முரளி

இரண்டாம் இடம்

இளநிலா விஜயகுமார்

 

கீழ்ப் பிரிவு

முதலாம் இடம்

அர்வின் சிவகுமார்

இரண்டாம் இடம்

அபிஸ்னன்  சிவானந்தன்

மூன்றாம் இடம்

பைரவி சிவராசா

 

மத்திய பிரிவு

முதலாம் இடம்

அபிஷன் நந்தகுமார்

இரண்டாம் இடம்

மலரவன் விஜயகுமார்

மூன்றாம் இடம்

ஹிரண்யா பரந்தாமன்

 

மேற்பிரிவு

முதலாம் இடம்

சயந்தன் கணேசலிங்கம்

இரண்டாம் இடம்

ராகுலன் செந்தூரன்

மூன்றாம் இடம்

அபிலாஷ் சிவகுமார்,  ஜெனகன் செந்தூரன்

(இருவர் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்)

 

                                                           வாசிப்புப் போட்டி

பாலர் பிரிவு

முதலாம் இடம்

ராகவி சிவானந்தன்

இரண்டாம் இடம்

மாயவன் தேவகுமார்

மூன்றாம் இடம்

யதுஷ்யா  விமலரூபன்

 

கீழ்ப் பிரிவு

முதலாம் இடம்

அர்வின் சிவகுமார்

இரண்டாம் இடம்

அபிஷன்   சிவானந்தன் , பைரவி  சிவராசா

(இருவர் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்)

மூன்றாம் இடம்

மனோஜன் தயாபரன்

 

மத்திய பிரிவு

முதலாம் இடம்

அபிஷன் நந்தகுமார்

இரண்டாம் இடம்

மலரவன் விஜயகுமார்

மூன்றாம் இடம்

ஹிரண்யா பரந்தாமன்

 

மேற்பிரிவு

முதலாம் இடம்

சயந்தன் கணேசலிங்கம்

இரண்டாம் இடம்

ஜெனகன் செந்தூரன்

மூன்றாம் இடம்

ராகுலன் செந்தூரன் , மதுமிதா தேவகுமார்

(இருவர் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்)

 

அதிமேற்பிரிவு

முதலாம் இடம்

தனுஷன் மகாராஜா

இரண்டாம் இடம்

விஷ்வா பிரமேந்திரதீசன்

 

                                                      எழுத்துப் போட்டி

 

பாலர் பிரிவு

முதலாம் இடம்

மயூரா சோதீஸ்வரன்

இரண்டாம் இடம்

இளநிலா விஜயகுமார்

மூன்றாம் இடம்

ராகவி சிவானந்தன்

 

கீழ்ப் பிரிவு

முதலாம் இடம்

இலக்கியா விஜயகுமார், அபிஸ்னன்  சிவானந்தன் , பைரவி சிவராசா

(மூவர் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்)

இரண்டாம் இடம்

சுபாங்கி மகாராஜா, மனோஜன்     தயாபரன்  , அர்வின் சிவகுமார்

(மூவர் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்)

மூன்றாம் இடம்

ருக்க்ஷியா விமலரூபன்

 

மத்திய பிரிவு

முதலாம் இடம்

அபிஷன்  நந்தகுமார்

இரண்டாம் இடம்

ஹரணி பரந்தாமன்

மூன்றாம் இடம்

ஹிரண்யா பரந்தாமன்

 

மேற்பிரிவு

முதலாம் இடம்

தீபிகா பிரமேந்திரதீசன்

இரண்டாம் இடம்

சயந்தன் கணேசலிங்கம்

மூன்றாம் இடம்

அபிலாஸ் சிவகுமார்

 

அதிமேற்பிரிவு

முதலாம் இடம்

தனுஷன் மகாராஜா

இரண்டாம் இடம்

விஷ்வா பிரமேந்திரதீசன்

மூன்றாம் இடம்

ஹரணி தயானந்தராஜா

 

                                                 பண்ணிசைப் போட்டி

 

பாலர் பிரிவு

முதலாம் இடம்

ராகவி சிவானந்தன்

இரண்டாம் இடம்

இஷானி முரளி

மூன்றாம் இடம்

இளநிலா விஜயகுமார்

 

கீழ்ப் பிரிவு

முதலாம் இடம்

ராகவி முரளி

இரண்டாம் இடம்

அர்வின் சிவகுமார்

மூன்றாம் இடம்

பைரவி சிவராசா

 

மத்திய பிரிவு

முதலாம் இடம்

சுருதி பிரசன்னா

இரண்டாம் இடம்

அபிஷன் நந்தகுமார்

மூன்றாம் இடம்

அன்ஜனன் சிவகுமார்

 

மேற்பிரிவு

முதலாம் இடம்

ராகவி  சிவராசா

இரண்டாம் இடம்

பிரணவி பஞ்சலிங்கம்

மூன்றாம் இடம்

சயந்தன் கணேசலிங்கம்

 

அதிமேற்பிரிவு

முதலாம் இடம்

மிதுஷா ஸ்ரீவர்ணசூரியா

இரண்டாம் இடம்

நிலுக்சன்  தயானந்தராஜா

மூன்றாம் இடம்

மீரா ஸ்ரீவர்ணசூரியா