«

»

கலாநிதி கெனடி விஜயரத்தினம் அவர்களின் மறைவு குறித்து புலம்பெயர் வாழ் காரைநகர் மக்கள் பிரான்ஸ் கண்ணீர் அஞ்சலி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>