காரைநகர் ஈழத்துச்சிதம்பரம் திருவெம்பாவை மறு ஒளிபரப்பு-2015

காரைநகர் ஈழத்துச்சிதம்பரம் திருவெம்பாவை மறு ஒளிபரப்பு-2015

 

ஈழத்துசிதம்பரம்  திருவெம்பாவை 01ம் நாள்

ஈழத்துசிதம்பரம்  திருவெம்பாவை 02ம் நாள்

ஈழத்துசிதம்பரம் திருவெம்பாவை 03ம் நாள்

ஈழத்துசிதம்பரம்  திருவெம்பாவை 04ம் நாள்

ஈழத்துசிதம்பரம்  திருவெம்பாவை 05ம் நாள்

ஈழத்துசிதம்பரம் திருவெம்பாவை 06ம் நாள்

ஈழத்துசிதம்பரம்  திருவெம்பாவை 07ம் நாள்

ஈழத்துசிதம்பரம் திருவெம்பாவை 08ம் நாள்

காரைநகர் ஈழத்துச்சிதம்பர தேர்த்திருவிழா

காரைநகர் ஈழத்துச்சிதம்பர ஆருத்திரா தரிசனம்

ஈழத்துச் சிதம்பர தீர்த்தக் காவடிகள்

 நன்றி 

 KKETV