காரை ஒன்றுகூடல் (காரைக் கொண்டாட்டம்) காணொளிகள்

      காரை ஒன்றுகூடல் 2017

         

 

             காரை ஒன்றுகூடல் 2016  

 

 

                     காரை ஒன்றுகூடல் 2014

CKCA LOGO (Copy)

 

         

           காரைக் கொண்டாட்டம் 2013

 

 

         

            காரைக் கொண்டாட்டம் 2011