காரை வசந்தம் காணொளிகள்

         காரை வசந்தம் 2017 கலை விழாவிற்கு காரைநகரில் இருந்து ஆவண விபரண படத்தொகுப்பு “காரைநகர் ஊர்வலம்”


 

 

            காரை வசந்தம் 2017 

 

              காரை வசந்தம் 2016    

 

         

              காரை வசந்தம் 2015

 

 

 காரை வசந்தம் 2015 நேர்காணல்

 

   

      காரை வசந்தம் 2014

 

   

      காரை வசந்தம் 2013

 

       

           காரை வசந்தம் 2012

 

         

           காரை வசந்தம் 2011

 

   

      காரை வசந்தம் 2010 நேர்காணல்

 

 

         

         காரை முற்றம் 2009

 

   

              காரை வசந்தம் 2006

 

         

        காரை வசந்தம் 2000