தமிழ் திறன் போட்டி முடிவுகள் 2013

தமிழ் திறன் போட்டி  முடிவுகள் 2013

பாலர் பிரிவு 

பேச்சு  : 1st    Ninthuja  Mokanenthiran

            2nd    Thiyana  Tharmalingam

           3rd    Yanakei   Shagathevan

வாசிப்பு  : 1st  Ninthuja  Mokanenthiran

              2nd   Arusan  Suthakaran

             3rd   Malaravan Vijayakumar

            3rd   Athirai   Rajamohan

 எழுத்து   1 st   Suruthi   Uruthiraswaran

              2nd   Ninthuja  Mokanenthiran

             3rd  Kajahni    Piragalathiswaran

பண்ணிசை  1st  Arusan  Suthakaran

                  1st  Suruthi  Pirasana

                  1st  Ninthuja   Mokanenthiran

 

கிழ்பிரிவு 

 

பேச்சு  : 1st   Thulasi  Thavarajah

              2nd  Kirujani  Nadanasabesan

              3rd  Rakulan  Senthuran

  வாசிப்பு : 1st Janakan  Senthuran

                 2nd  Sayanthan  Kanesalingam

                3rd  Thulasi  Thavarajah

எழுத்து  1st  Kirujani  Nadanasabesan

            2nd  Meera  Senthilnathan

           3rd  Thulasi  Thavarajah

பண்ணிசை  1st  Anath  Satkunarajah

                 2nd Anjana  Satkunarajah

                3rd  Pavisa  Mokanenthiran

 

மத்தியபிரிவு 

 

பேச்சு :  1st  Thulasi  Yogeswaran

            2nd Thanuskanth  Yogeswaran

           3rd  Pavan  Puspanantham

  வாசிப்பு :  1st Arabi  Rasamohkan

                 2nd Thunusan  Mharajah

                3rd  Kirthanan  Jeevananthrajah

எழுத்து  :  1st Seliyan  Sothinathan

               2nd Thulasi  Yogeswaran

              3rd  Thanuskanth  yogeswaran

பண்ணிசை : 1st  Arabi  Rajamhokan

                   2nd  Niluksanan  Thayanantharajah

                  3rd  Karini  Thayanantharajah

 

மேற்பிரிவு 

 

பேச்சு  :  1st Mayuri  Shanmugam

              2nd Nishanthi  Kanesalingam

              3rd Krithiga  Pusbalingam

  வாசிப்பு : 1st  Nishanthi Kanesalingam

               2nd Mayuri   Shanmugam

              3rd  Janani  Shivarasakumar

எழுத்து :  1st  Nishanthi  Kanesalingam

              2nd  Majuri   Shanmugam

             3rd  Kumaran  Thanabalasingam

பண்ணிசை :  1st Tharani  Thevakumar

                    2nd Mathumai  yogarajah

                  3rd  Luxsika  Mokanenthiran

 

 

 அதி மேற்பிரிவு

பேச்சு  : 1st Kajan  Sivarasakumar

  வாசிப்பு : 1st Mathura  Sothinathan

               2nd Kajan   Sivarasakumar

              3rd Myurah  Sothinathan

         எழுத்து  : 1st Mathura  Sothinathan

                       2nd Myurah  Sothinathan

                      3rd Kajan  Sivarasakumar

 

         

தமிழ் திறன் போட்டியில் பங்குபற்றிய அனைவருக்கும் அறுதல் பரிசுகளும் வழங்கப்படும்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>