பாடசாலைகள்

காரைநகரில் உள்ள கல்விக்கூடங்கள் 

கல்லூரிகள்

1. யா/ கலாநிதி ஆ.தியாகராஜா ம.ம.வி (காரைநகர் இந்துக்கல்லூரி)
2. யா/ யாழ்ற்ரன் கல்லூரி

வித்தியாலயங்கள்

1. யா/ சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வித்தியாலயம்
2. யா/ வியாவில் சைவ வித்தியாலயம்

ஆரம்பப் பாடசாலைகள்

1. யா/ சுப்பிரமணிய வித்தியாசாலை
2. யா/ யாழ்ற்ரன் கல்லூரி கனிஷ்டப் பாடசாலை (கோவிந்தன் பாடசாலை)
3. யா/ வலந்தலை வடக்கு அ.மி.த.க பாடசாலை (சடையாளி)
4. யா/ மெய்கண்டான் வித்தியாலயம்
5. யா/ ஊரி அ.மி.த.க வித்தியாலயம்
6. யா/ பாலாவோடை இந்து தமிழ்க் கலவன் பாடசாலை
7.யா/ வலந்தலை தெற்கு அ.மி.த.க பாடசாலை (அப்புத்துரை)  
8. யா/ தோப்புக்காடு மறைஞான சம்பந்தர் வித்தியாசாலை
9.யா/ வேரப்பிட்டி ஸ்ரீ கணேச வித்தியாசாலை

10. யா/ களபூமி அ.மி.த.க பாடசாலை (சுந்தரமூர்த்திநாயனார் கனிஷ்ட பாடசாலை)  

11.யா/ஆயிலி சிவஞானோதயா வித்தியாசாலை

12.யா/ வலந்தலை மேற்கு அமெரிக்கன் மிஷன் தமிழ் கலவன் பாடசாலை (பழைய கண்டி – இயங்கவில்லை)

13.யா/ இலகடி சைவத் தமிழ் கலவன் பாடசாலை ( இயங்கவில்லை)

 

முன்பள்ளிகள்

1. தங்கோடை முன்பள்ளி, தங்கோடை
2. வேதரடைப்பு முன்பள்ளி, வேதரடைப்பு
3. வியாவில் முன்பள்ளி, வியாவில்
4. பேரம்பலம் முன்பள்ளி, பிட்டி எல்லை
5. ஸ்ரீ சிதம்பரேஸ்வரா முன்பள்ளி, சிவகாமி அம்மன் கோவிலடி
6. கங்கைமதி முன்பள்ளி, வெடியரசன் வீதி
7. மருதமலை முன்பள்ளி, மருதபுரம் (மாதடை)
8. பிள்ளையார் முன்பள்ளி, மருதடி
9. விளானை முன்பள்ளி, விளானை
10. வட்டவளை முன்பள்ளி, ஊரி
11. சிவகௌரி முன்பள்ளி, பெரிய மணல்
12. ஸ்ரீ முருகன் முன்பள்ளி, கல்லன்தாழ்வு
13. திருச்செந்தூரன் முன்பள்ளி, களபூமி
14. அம்பாள் முன்பள்ளி, புதுவீதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>