«

»

01.01.2018 திங்கட்கிழமை அன்று கனடா-காரை கலாச்சார மன்றத்தின் உபயத்தில் கனடா றிச்மன்ட் பிள்ளையார் கோவிலில் நடைபெற்ற ஆருத்ரா தரிசனம் காட்சிகள்! (புதிது)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>